فهرست مطالب

فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (سایر عملیات اجرایی) – سال ۱۴۰۰

ردیف عنوان واحد قیمت (ریال) توضیحات
۱ سوراخکاری ارتباطی دیوار معمولی (تا قطر یک سانتیمتر) در دیوار تا ۲۰ سانتیمتر با لوله گذاری عدد ۴۶۷،۰۰۰ به ازاء هر سانتیمتر اضافه قطر ۲۰ % ریال اضافه میشود
۲ سوراخکاری ارتباطی دیوار معمولی (تا قطر یک سانتیمتر) در دیوار تا ۶۰ سانتیمتر با لوله گذاری عدد ۶۹۵،۰۰۰ به ازاء هر سانتیمتر اضافه قطر ۲۰ % ریال اضافه میشود
۳ سوراخکاری ارتباطی داخل بتون ( تا قطر نیم سانتیمتر) تا عمق ۲۰ سانتیمتر با لوله گذاری عدد ۸۲۲،۰۰۰ به ازاء هر نیم سانتیمتر اضافه قطر، ۱۵ %و به ازای هر ۵ سانتیمتر عمق، ۲۰ %به قیمت اضافه میشود
۴ استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم عدد ۸۲۲،۰۰۰
۵ برش روی گچ برای لوله گذاری تا گچکاری و ترمیم متر ۴۰۵،۰۰۰ محاسبه برای حداقل ۱۰ متر
۶ نصب دریچه بازدید ۲۰ × ۲۰ عدد ۱۱۷۵،۰۰۰

فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا – سال ۱۴۰۰

نوع کابل ردیف عنوان خدمت واحد قیمت (ریال) توضیحات
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان
کابل کشی دیتا مسی UTP Cat5e ۱ کابلکشی تا ۱۰۰۰ متر متر ۱۰۵،۰۰۰ _
کابل کشی دیتا مسی UTP Cat5e ۲ کابلکشی از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر متر ۹۳،۰۰۰ _
کابل کشی دیتا مسی UTP Cat5e ۳ کابلکشی از ۵۰۰۰ متر به بالا متر ۵۶،۰۰۰ _
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان
کابل کشی دیتا مسی SFTP Cat5e,UTP Cat6 ۱ کابلکشی تا ۱۰۰۰ متر متر ۱۱۹،۰۰۰ _
کابل کشی دیتا مسی SFTP Cat5e,UTP Cat6 ۲ کابلکشی از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر متر ۱۱۲،۰۰۰ _
کابل کشی دیتا مسی SFTP Cat5e,UTP Cat6 ۳ کابلکشی از ۵۰۰۰ متر به بالا متر ۱۰۵،۰۰۰ _
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان
کابل کشی دیتا مسی STP Cat6/6A/7/7A/8 ۱ کابلکشی تا ۱۰۰۰ متر متر ۱۲۶۰۰۰ _
کابل کشی دیتا مسی STP Cat6/6A/7/7A/8 ۲ کابلکشی از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر متر ۱۲۲،۰۰۰ _
کابل کشی دیتا مسی STP Cat6/6A/7/7A/8 ۳ کابلکشی ۵۰۰۰ متر به بالا متر ۱۱۲،۰۰۰ _

فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (بسترسازی) – سال ۱۴۰۰

ردیف عنوان واحد قیمت (ریال) توضیحات
۱ نصب ترانکینگ فلزی تا اندازه ۱۲ سانتیمتر متر ۴۹۶،۰۰۰ شامل Bonding ترانک
۲ نصب ترانکینگ غیرفلزی تا اندازه ۱۲ سانتیمتر متر ۳۹۷،۰۰۰
۳ نصب ترانکینگ فلزی بالاتر از ۱۲ سانتیمتر متر ۴۴۷،۰۰۰ شامل Bonding ترانک
۴ نصب ترانکینگ غیرفلزی بالاتر از ۱۲ سانتیمتر متر ۴۵۰،۰۰۰
۵ (نصب اتصالات ترانکینگ فلزی و پلاستیکی (مانند اتصالات گوشه لگراند عدد ۵۲،۰۰۰ در اتصالات فلزی ۲۰% Bonding اضافه میشود.
۶ کانال گذاری پالاستیکی (داکت) بدون گوشه و زاویه تا اندازه ۳ سانتیمتر متر ۱۱۲،۰۰۰ با پیچ و رول پلاک (برای حداقل ۱۰۰ متر کمتر از آن توافقی)
۷ کانال گذاری پلاستیکی (داکت) بدون گوشه و زاویه از اندازه ۳.۵ سانتیمتر به بالا متر ۱۳۱،۰۰۰
۸ نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا اندازه ۲۸ میلیمتر (PG21) متر ۱۱۷،۰۰۰ در شرایط عادی* و اتصال توسط بست اسپید (این مبلغ شامل هزینه بست نیست.)
۹ نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از اندازه ۳۶ تا ۴۷ میلیمتر (۳۶PG تا ۲۹PG) متر ۱۳۱،۰۰۰ شامل Bonding ترانک
۱۰ نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی اندازه ۶۰ میلیمتر (۴۸PG ) متر ۱۶۴،۰۰۰
۱۱ نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی باالتر از ۶۰ میلیمتر متر توافقی
۱۲ نصب لوله PVC تا اندازه ۲۸میلیمتر (۲۱PG ) متر ۸۴،۰۰۰
۱۳ نصب لوله PVC از اندازه ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر (۳۶PG ) متر ۱۰۱،۰۰۰
۱۴ نصب لوله PVC از اندازه ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر(۴۸PG ) متر ۱۴۳،۰۰۰
۱۵ نصب لوله PVC از اندازه ۶۰ میلیمتر (۴۸PG )به باا متر ۱۶۴،۰۰۰
۱۶ نصب لوله پلی اتیلن تا ۲۸میلیمتر (۲۱PG ) متر ۱۴۳،۰۰۰
۱۷ نصب لوله پلی اتیلن از اندازه ۲۸ تا ۴۷ میلیمتر(۳۶PG ) متر ۱۹۶،۰۰۰
۱۸ نصب لوله پلی اتیلن از اندازه ۴۷ تا ۶۰ میلیمتر (۴۸PG ) متر ۲۵۱،۰۰۰
۱۹ نصب لوله پلی اتیلن از اندازه ۶۰ میلیمتر (۴۸PG )به بالا متر ۲۸۵،۰۰۰
۲۰ نصب سینی تا عرض ۱۰ سانتیمتر متر ۲۳۳،۰۰۰
۲۱ نصب سینی از عرض ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر متر ۲۶۶،۰۰۰
۲۲ نصب سینی از عرض ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر متر ۳۰۸،۰۰۰
۲۳ نصب سینی از عرض ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر متر ۳۵۰۰۰۰
۲۴ نصب سینی از عرض ۴۰ سانتیمتر به بالا متر ۳۹۴،۰۰۰
۲۵ نصب ساپورت ( پیچ برای سینی دهبه دیوار) متر ۱۱۷،۰۰۰
۲۶ صب ساپورت )جوشکاری و ....... ( عدد توافقی
۲۷ نصب جعبه تقسیم پالاستیکی ۱۰×۱۰ عدد ۱۰۱،۰۰۰
۲۸ نصب جعبه فلزی ۱۵×۱۵ عدد ۱۵۰،۰۰۰

فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصالات- سال ۱۴۰۰

ردیف عنوان واحد قیمت (ریال) توضیحات
۱ نصب RG-45 نری (پلاگ) Cat.5e عدد ۶۳،۰۰۰
۲ نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماژول یا کی استون جک) Cat.5e عدد ۱۵۰،۰۰۰
۳ نصب RJ-45 نری (پلاگ Cat.6 یا SFTP Cat.5e) عدد ۱۱۷،۰۰۰
۴ نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماژول یا کی استون جک) Cat.6 یا STFP Cat.5e عدد ۱۹۲،۰۰۰
۵ نصب RJ-45 نری (پلاگ Cat.6A یا SFTP Cat.6 یا Cat.7) عدد ۱۵۰،۰۰۰
۶ نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماژول یا کی استون جک) Cat.6A یا Cat.7 یا SFTP Cat.6 عدد ۲۳۳،۰۰۰
۷ نصب GG-45 یا TERA نری (پلاگ Cat.6A یا Cat.7 ) عدد توافقی
۸ نصب GG-45 یا TERA مادگی (کانکشن ماژول یا کی استون جک) Cat.6A یا Cat7 عدد توافقی
۹ نصب پریز دیتا روکار (بدون نصب Keystone ) عدد ۴۸،۰۰۰
۱۰ نصب پایه پریز یا قاب پشتی (Faceplate + BackBox ) عدد ۷۷،۰۰۰
۱۱ نصب و پانچ Patch Panel دارای۲۴ پورت Cat.5e UTPبه صورت Loaded عدد ۴،۲۳۱،۰۰۰
۱۲ نصب و پانچ Patch Panel دارای۲۴ پورت Cat.5e STPبه صورت Loaded عدد ۵،۲۹۱،۰۰۰
۱۳ نصب و پانچ Patch Panel دارای۲۴ پورت Cat.6 UTPبه صورت Loaded عدد ۵،۲۹۱،۰۰۰
۱۴ نصب و پانچ Patch Panel دارای۲۴ پورت Cat.6e STPبه صورت Loaded عدد ۶،۳۴۲،۰۰۰
۱۵ نصب فیزیکی Patch Panel در رک ، به صورت Unloaded عدد ۵۳۰،۰۰۰
۰ ۰ نظرها
رتبه بندی این پست
اطلاع از
۰ نظرها
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات
۰ ۰ نظرها
رتبه بندی این پست
0
فکر شما را دوست دارم ، لطفا نظر دهیدx
()
x

SPIN TO WIN!

  • شانس خود را برای دریافت کوپن تخفیف امتحان کنید
  • با هر ایمیل یک شانس برنده شدن.
  • تقلب نکنید
شانس خود را امتحان کنید
Never
Remind later
No thanks